Započnimo saradnju

Informacije o GEO-TEST d.o.o

Podaci o sedištu: Beograd, Zvezdara, Vojina Đurašinovića-Kostje 11

Poreski identifikacioni broj ( PIB ): SR 100022949 Matični broj: 17410253
Šifra i naziv delatnosti: 4313
Ime i prezime odgovornog lica: Batalović Saša, dipl.ing.
Broj telefona: 011/ 3435-814
Broj faksa: 011/ 3436-397
E-mail: geotestrs@yahoo.com
Naziv banke:
KOMERCIJALNA BANKA, broj tekućeg računa 205-3111-67
Obveznik PDV-a: DA

Broj i datum potvrde o izvršenom evidentiranju za PDV ( obr.PEPDV): 131143740 od 25.11.2004.