USLUGE KOJE PRUŽAMO

NAŠE USLUGE

Preduzeće GEO-TEST d.o.o. pruža sledeće usluge:

Projektni biro

Projektni biro, čini osnovu privrednog društva i može se pohvaliti dugogodišnjom dobrom praksom i sa više od nekoliko hiljada uspešno realizovanih projekata kako u zemlji tako i u inostranstvu. Usluge koje pruža se mogu razvrstati u nekoliko konceptualnih celina: konsultantske usluge u vezi sa količinom potrebnih istražnih radova, izrada projekta istraživanja, izrada geotehničkih podloga u svrhu studija izvodljivosti i svih ostalih nivoa projektne dokumentacije, kao i nadzor nad izvođenjem.

Istražno bušenje

Posedujemo ručnu sondažnu garnituru za istražno bušenje kao i samohodnu mašinu za bušenje do dubina 50m, opremu za izvođenje opita dinamičke penetracije SPT, DCP opit, opit za određivanje vodopropusnosti tla, kamion za transport, kao i potreban prateći pribor (šipke, sržne cevi, pumpu...)

Stručni nadzor

Stručni nadzor nad izvođenjem iskopa, podtla saobraćajnica, podtla objekata. Posedujemo opremu za određivanje modula stišljivosti metodom kružne ploče, kao i uređaj sa lakim padajućim tegom LFG

Opšti uslovi poslovanja

Poverljivost

GEOTEST d.o.o., Laboratorija za ispitivanje se obavezuje na da sve informacije dobijenim od strane podnosioca Zahteva za ispitivanje ili dobijenim u postupku ispitivanja, kao i informacije dobijene i iz drugih izvora tretira kao poverljive, kao i te druge izvore, osim u slučaju kada je ove informacije podnosioc zahteva ili drugi izvor učinio javno dostupnim. Informacije se neće davati trećim stranama bez pismene saglasnosti podnosioca zahteva, odnosno drugog izvora, osim u slučaju da su ove informacije zahtevane od strane institucija koje vrše nadzor nad radom laboratorije, kao što su nadležni državni organi, odnosno Akreditaciono telo Srbije ili da je to na drugi način zahtevano važećom zakonskom regulativom. U svim drugim slučajevima korisnik će biti prethodno obavešten o informacijama koje laboratorija želi da učini dostupnim trećim licima i organizacijama, sem u slučaju da je to zakonom zabranjeno. GEOTEST d.o.o kao i njeni zaposleni su u obavezi da čuvaju sve napred navedene informacije kao povreljive i na napred utvrđeni način, čak i po porestanku rada u laboratoriji, odnosno nakon završetka ugovornih obaveza. Svi lični podaci o klijentVlasništvo i upotrebna prava

Podnosilac zahteva za ispitivanje ima pravo da koristi rezultate obavljenih ispitivanja u namenjenu ili dogovorenu svrhu. Podnosilac zahteva za ispitivanje, odnosno korisnik usluga ispitivanje se obavezuje da koristiti dobijene rezultate tako da ne mogu biti pogrešno protumačeni ili zloupotrebljeni na bilo koji način.Prigovori i žalbe

Ukoliko bude postojala žalba na rad GEOTESTA d.o.o., Laboratorijeza ispitivanja ili postupak ispitivanja, o načinu podnošenja žalbe ili prigovora, načinu odlučivanja i slično, korisnik se može detaljnije upoznati sa procedurom definisanom u dokumentu GT.LQI.01, Rešavanje žalbi i prigovora korisnika koja će biti dostavljena na zahtev korisnika. Smatra se da je prihvatanjem ponude ili ugovora za usluge ispitivanja, korisnik upoznat sa ovim opštim uslovima poslovanja GEOTESTA d.o.o., Laboratorije za ispitivanje.


Dokument